• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Główne osiągnięcia

Dnia 16 lutego 2022 roku Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej Pani Dorota Szostak-Węgierek została mianowana profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2021 roku pracownicy naszego Zakładu zostali nagrodzeni przez JM Rektora WUM za osiągnięcia:
►dr n. o zdr. Joanna Ostrowska
- za publikację dotyczącą wpływu spożycia mleka i produktów mlecznych na metabolizm
węglowodanów oraz płodność
- za przegląd dotyczący wpływu potencjału kwasotwórczego diety na czynniki ryzyka
kardiometabolicznego

►dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
- za analizę porównawczą metod oceny wydatku energetycznego w grupie kobiet karmiących piersią
- za publikację dotyczącą wpływu spożycia mleka i produktów mlecznych na metabolizm
węglowodanów oraz płodność
- za ocenę wpływu czynników pochodzenia matczynego i niemowlęcego na wartość
energetyczną i odżywczą mleka kobiecego
- za przegląd dotyczący wpływu potencjału kwasotwórczego diety na czynniki ryzyka
kardiometabolicznego

► dr n. med. Anna Ukleja

- za współautorstwo podręcznika pt. "Żywienie w chorobach nowotworowych"

►dr n. med. Iwona Boniecka
dr n. o zdr. Magdalena Milewska
dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
- za opracowanie rekomendacji dotyczących sposobu żywienia osób starszych w ramach
monografii pt. "Żywienie Osób Starszych. Rekomendacje Sekcji Dietetyki Medycznej
POLSPEN"

► dr hab. Dorota Szostak-Węgierek                                                                                                                                                             dr hab. n. med. i o zdr. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna
dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen
dr n. o zdr. Joanna Ostrowska
- za autorstwo podręcznika "Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi" pod
red. dr n. med. Anny Jeznach-Steinhagen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 czerwca 2021 r. mgr Emilia Kałędkiewicz, doktorantka naszego Zakładu, obroniła rozprawę doktorską pt. „Sposób żywienia i stan odżywienia a ryzyko raka piersi", uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu. Promotorem pracy była Kierownik naszego Zakładu - dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek. Recenzentkami pracy były: prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz dr hab. Anna Witkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 maja 2021 r. mgr Agnieszka Surwiłło-Snarska, doktorantka naszego Zakładu, obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Ocena zmiany stanu odżywienia i sposobu żywienia chorych na nowotwory głowy i szyi leczonych radykalną radioterapią", uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Promotorem pracy była Kierownik naszego Zakładu - dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecicnie

dr Surwiłło

dr Surwiłło

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grudnia 2020 r. mgr Karolina Dłużniak-Gołaska, doktorantka naszego Zakładu, obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Ocena wpływu różnych form edukacji żywieniowej na skuteczność leczenia pompą insulinową oraz jakość życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1", uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu.
Promotorem pracy była Kierownik naszego Zakładu - dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, a promotorem pomocniczym - dr n. roln. Beata Sińska z Zakładu Żywienia Człowieka. 

Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dr hab. n. roln. Anna Harton ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś przyznał pracownikom naszej Uczelni nagrody rektorskie za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2020. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Zakładu : dr n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, dr hab. n. o zdr. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak Węgierek, za pracę opisującą zależność między zawartością kwasów omega-3 w mleku kobiecym a zwyczajowym i bieżącym spożyciem przez kobiety karmiące piersią. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6683022/

------------------------------------------------------------------------------------------

JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś przyznał nagrodę I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2020 dr n. o zdr. Magdalenie Milewskiej za współautorstwo podręcznika medycznego pt. „Instrumentalne metody badań zaburzeń połykania. Atlas z materiałem video.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W konkursie Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci na najlepszą pracę opublikowaną w latach 2018-2019, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej przyznano 2 pierwsze nagrody ex aequo, w tym jedną dla publikacji autorstwa pracowników Naszego Zakładu.

Maternal Nutrition and Body Composition During Breastfeeding: Association with Human Milk Composition" autorów: Agnieszka Bzikowska-Jura, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Gabriela Olędzka, Dorota Szostak-Węgierek, Halina Weker, Aleksandra Wesołowska, która została opublikowana w czasopiśmie Nutrients w 2018 roku (Oct; 10(10): 1379 doi: 10.3390/ nu10101379)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 listopada 2019 roku Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła Uchwałę o nadaniu dr n med. Anecie Czerwonogrodzkiej-Senczynie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Rola otyłości i jej powikłań oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia w patogenezie wybranych zaburzeń stanu zdrowia”.

doc A. Czerwonogrodzka-Senczyna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

w dniu 25 października 2019 r.

 swoje dyplomy odebrały doktorantki Zakładu Dietetyki Klinicznej: dr Hanna Wilska, Dr Joanna Ostrowska i dr Agnieszka Bzikowska-Jura.

Serdecznie gratulujemy!

dyplom doktorski H. Wilska

dyplom doktorski J. Ostrowska

dyplom doktorski A. Bzikowska-Jura

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, które odbyło się 21.10.2019r. Pani dr n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura odebrała z rąk Pana Prof.dr hab. n. med.Mirosława Wielgosia Nagrodę Rektora Uczelni za publikację dotyczącą badań nad wpływem sposobu żywienia i składu ciała kobiety karmiącej na skład mleka. 

Nagrodę przyznano za publikację pt. "Maternal Nutrition and Body Composition during breastfeeding: Association with Human Milk composition", autorstwa: Bzikowska-Jura A., Czerwonogrodzka-Senczyna A., Olędzka G., Szostak-Węgierek D., Weker H., Wesołowska A. 

Nagroda JM Rektora WUM ZDK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie z obrony A. Bzikowska

25 czerwca 2019r. Pani Agnieszka Bzikowska-Jura, doktorantka naszego Zakładu, obroniła rozprawę doktorską pt. „Analiza sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet karmiących piersią i ich wpływ na skład mleka kobiecego”, uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Promotorem pracy była dr hab. n. med. Halina Weker, a recenzentami: dr hab. n. farm. prof. nadzw. Hanna Mojska z Instytutu Żywności i Żywienia i dr hab. n. med. prof. nadzw.  Barbara Królak-Olejnik z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

 

2 kwietnia 2019 roku pracownik naszego Zakładu, Joanna Ostrowska, obroniła rozprawę doktorską pt. „Wpływ niedożywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących u hospitalizowanych pacjentów" uzyskując tytuł doktora nauk o zdrowiu. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się przed Radą Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Promotorem pracy była Kierownik naszego Zakładu - dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek, a promotorem pomocniczym dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen - Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej. 

Recenzentami pracy byli: dr hab. n. med. prof. nadzw. Sylwia Małgorzewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz dr hab. inż. lek. Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). 

 

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2018 roku mgr Hanna Wilska obroniła pracę doktorską pt. „Żywność dla niemowląt i małych dzieci w odniesieniu do aktualnych standardów medycznych” oraz uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu.

Promotorem pracy była dr hab. n. med.  Halina Weker, natomiast recenzentami prof. dr hab. n. med.  Piotr Socha z IP CZD w Warszawie oraz dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. nadzw. UWM w Olsztynie.