• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Kierownik:

 Prof. n. med. i n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

e-mail: dorota.szostak-wegierek@wum.edu.pl

Ukończyła studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie; specjalista zdrowia publicznego.

W 1990 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Geteborgu w I Klinice Chorób Wewnętrznych i Laboratorium Lipidowym, pod kierownictwem profesora Pera Bjorntorpa. Prowadziła tam badania nad wpływem palenia papierosów na brzuszną dystrybucję tkanki tłuszczowej.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 roku, na podstawie rozprawy pt. „Wpływ olejów rybnych na poziom lipoprotein surowicy w hipertriglicerydemii endogennej”. Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu uzyskała w 2013 roku, na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji nt. „Wewnątrzmaciczne programowanie ryzyka sercowo-naczyniowego”.

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia; od 2007 roku pracownik naukowo-dydaktyczny WUM; od 2013 do 2017 roku kierownik Zakładu Żywienia Człowieka WUM; od września 2017 kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM; od 2016 roku przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN; od 2022 członek Zarządu POLSPEN.

Dnia 16 lutego 2022 roku  Pani Dorota Szostak-Węgierek została mianowana profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki, w tym dotyczących epidemiologii chorób żywieniowozależnych. Główne obszary zainteresowań: dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób sercowo-naczyniowych, patogeneza otyłości, dietoprofilaktyka chorób nowotworowych, choroby Alzheimara i innych chorób dietozależnych, żywienie kobiet ciężarnych, programowanie wewnątrzmaciczne, epidemiologia żywienia. 

Adiunkci:

  • Dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna

doc A. Czerwonogrodzka-Senczyna

e-mail: aneta.czerwonogrodzka@wum.edu.pl

Ukończyła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, uzyskując w 2004 r. stopień mgr inż. w zakresie żywienia człowieka i dietetyki.

Już na studiach rozpoczęła pracę w Klinice Pediatrii i Endokrynologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, gdzie pod opieką prof. dr hab. Barbary Rymkiewicz-Kluczyńskiej prowadziła badania do pracy doktorskiej, obronionej w 2008 r. na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł pracy: „Wpływ wapnia pokarmowego na wskaźniki antropometryczne, wskaźniki gospodarki lipidowej i węglowodanowej u dzieci i młodzieży z otyłością prostą.

Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu uzyskała w 2019 roku, na podstawie cyklu publikacji pt. „Rola otyłości i jej powikłań oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia w patogenezie wybranych zaburzeń stanu zdrowia”.

 Wieloletni pracownik Kliniki Pediatrii i Endokrynologii WUM oraz Zakładu Żywienia Człowieka, WUM.

 Specjalizuje się w dietetyce pediatrycznej, żywieniu kobiet w ciąży i okresie laktacji oraz dietetycznym wspomaganiu zaburzeń płodności. Autorka licznych publikacji naukowych w tych obszarach wiedzy.

 

 

Dr hab. n. med. Anna Jeznach-Steinhagen

e-mail: asteinhagen@wum.edu.pl

Doktor nauk medycznych Anna Jeznach-Steinhagen jest zatrudniona w Zakładzie Dietetyki Klinicznej (wcześniej w Zakładzie Żywienia Człowieka) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2002 roku. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Stan odżywienia, stężenie IL-6 a powikłania u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami". W 2011 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2014 uzyskała specjalizację z diabetologii.

Specjalizuje się w zaburzeniach metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy oraz w problematyce niedożywienia. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach badawczych we współpracy z jednostkami WUM oraz z innymi jednostkami naukowymi w kraju. Jej dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 45 publikacji. Brała czynny udział w wielu konferencjach naukowych. Jest również wykładowcą na kursach specjalizacyjnych oraz opiekunem naukowym kursu do specjalizacji w zakresie diabetologii. Była promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na kierunku Dietetyka i Fizjoterapia oraz jest promotorem posiłkowym pracy doktorskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia od 2002 roku. W swojej pracy ze studentami łączy wiedzę z doświadczeniem klinicznym. Jest cenionym wykładowcą – w 2013 roku została najlepiej ocenionym przez studentów nauczycielem Wydziału Nauki o Zdrowiu i otrzymała od Samorządu Studentów Kryształowy Lancet. W 2014 roku wygrała konkurs Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i reprezentowała Polskę na zjeździe

EASD (European Association for the Study of Diabetes) w Wiedniu.

Dr Jeznach-Steinhagen jest członkiem Zespołu Rady Polityki Zdrowotnej ds. Opieki nad Osobami Otyłymi przy Warszawskiej Radzie Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ma zasługi w zakresie edukacji, popularyzacji i promocji zdrowego trybu życia oraz profilaktyki i leczenia pacjentów z cukrzycą. Regularnie uczestniczy w programach radiowych i telewizyjnych, publikuje w prasie popularnej.

 

Dr n. med. Iwona Boniecka

e-mail: iboniecka@wum.edu.pl

Ukończyła studia na kierunku zdrowie publiczne, specjalność dietetyka w Akademii Medycznej w Warszawie oraz technologia żywności i żywienie człowieka, specjalność żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest również absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2011 obroniła z podwójnym wyróżnieniem pracę doktorską pt. ”Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych jako element kompleksowego leczenia otyłości”, którą realizowała pod kierunkiem Pana Prof. Bruno Szczygła, uzyskując stopień doktora nauk medycznych (specjalność żywienie). Od 2007 roku współpracuje z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM, gdzie jest również obecnie zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta.

Autorka publikacji i wystąpień zjazdowych poświęconych edukacji żywieniowej, zachowaniom żywieniowym i żywieniu po chirurgicznym leczeniu otyłości. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiece dietetycznej nad chorymi po operacjach bariatrycznych. Kierownik i wykonawca projektów badawczych poświęconych otyłości olbrzymiej i jej powikłaniom.

 

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska

e-mail: magdalena.milewska@wum.edu.pl

W 2011 r. uzyskała tytuł dr n. o zdr. na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM specjalność dietetyka. Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w kursie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu prowadzonym przez The European Society of Enteral and Parenteral Nutrition. Ukończyła 5 kursów prowadzonych przez ESPEN w zakresie: Nutrition in oncology; Approach to oral and enteral nutrition; Nutritional assessment, Nutrition in the older adults, Nutrition in the perioperative period. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe Postgraduate Diploma on Swallowing Disorders, natomiast w 2020 r. obroniła pracę magisterską o tematyce poświęconej dysfagii sarkopenicznej na Universitat Autonoma di Barcelona.

W pracy naukowej skupia się na tematyce żywienia chorych onkologicznych, neurologicznych i osób starszych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia połykania. Obecnie bierze udział w projekcie prowadzonym przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii WUM „Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami połykania hospitalizowanych w SP CSK /WUM oraz zgłaszających się Poradni Foniatrycznej w latach 2015-2020”.

Od 2014 jest członkiem European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, natomiast od 2015 r. - European Society of Swallowing Disorders.

 

Dr n. o zdr.  Marta Dąbrowska-Bender

 

e-mail: marta.dabrowska@wum.edu.pl

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierunek: Dietetyka (I oraz II stopień)  i Zdrowie publiczne (II stopień). W latach 2016/2017 odbyła studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2012 roku, na podstawie rozprawy pt.”Badanie jakości życia chorych po transplantacji wątroby, jako istotny element wyników leczenia”.

Od października 2008 do sierpnia 2017 roku była pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM, a od września 2017 w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM. Ponadto od kwietnia 2014 roku współpracuje z Poradnią Nefrologiczno – Transplantacyjną w Warszawie  (Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus).

Autorka i współautorka licznych prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie zdrowia publicznego i dietetyki. Główne obszary zainteresowania: żywienie chorych po transplantacji wątroby i nerki, żywienie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i nerkozastępczo, żywienie pacjentów onkologicznych oraz badanie jakości życia w chorobach przewlekłych.

 

Dr n. o zdr. Joanna Ostrowska

e-mail: jostrowska@wum.edu.pl

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka, obecnie adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM. Tuż po studiach rozpoczęła pracę w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie, gdzie prowadziła badania do obronionej w 2019 roku pracy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ niedożywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących u hospitalizowanych pacjentów”. 

W 2014 roku odbyła staż badawczy w biurze ogólnoświatowego projektu „NutritionDay” w Wiedniu, powstałego z ramienia ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Współpracę tę kontynuuje do dnia dzisiejszego poprzez wspólne przygotowywanie publikacji naukowych. 

Autorka ponad dwudziestu publikacji naukowych oraz licznych doniesień zjazdowych z zakresu oceny stanu odżywienia, niedożywienia szpitalnego oraz żywienia w diabetologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN.  

 

 

Dr n. med. Anna Ukleja

e-mail: anna.ukleja@wum.edu.pl

Wykładowca z zakresu dietetyki klinicznej, profilaktyki chorób, żywienia klinicznego oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań zachowań żywieniowych.  Wykładowca na studiach podyplomowych p.t: ,,Żywienie Kliniczne’’ prowadzonych przez WUM oraz na kursach kształcenia podyplomowego prowadzonych przez Instytut  Żywności  i Żywienia. Organizator i wykładowca na kursach z zakresu żywienia klinicznego dla lekarzy i pielęgniarek. Wieloletnie doświadczenie w żywieniu  chorych leczonych  w Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Recenzent  prac  z dziedziny żywienia klinicznego w nowym czasopiśmie zatytułowanym ,,Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. Członek Polskiego Towarzystwa  Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu oraz Sekcji Dietetyki i Sekcji Onkologicznej tego Towarzystwa. Autor i współautor licznych  publikacji z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Realizowane prace badawcze:

- Cykl prac prowadzonych w Klinice  Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM opartych o kalorymetrię pośrednią u chorych onkologicznych kwalifikowanych do leczenia żywieniowego.

-  Ocena stanu odżywienia  i sposobu żywienia  chorych  z chorobami układu sercowo- naczyniowego  leczonych w Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

 

Mgr Zuzanna Weronika Przekop

mgr Zuzanna Przekop

e-mail: zuzanna.przekop@wum.edu.pl

 

Absolwentka kierunku Dietetyka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra, broniąc pracę pt. „Zaburzenia połykania a stan odżywienia chorych operowanych z powodu nowotworów głowy i szyi”. Obecnie kontynuuje badania w tym zakresie, w ramach studiów doktoranckich. Od roku akademickiego 2017/2018 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków działającego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej.

Inicjator i główny współorganizator Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #FeedThemAll – Żywienie bez granic. Kampania ta ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie leczenia żywieniowego.

W Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM pełni rolę opiekuna naukowego badania prowadzonego wraz ze studentami SKN Dietetyków „Wpływ stanu odżywienia i jakości życia pacjenta na występowanie powikłań i długość hospitalizacji po planowanej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego”.

Członek zespołu badawczego w projektach badawczych prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Instytucie Matki i Dziecka. Celem projektów jest przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej w następujących grupach docelowych: osoby dorosłe, osoby w wieku podeszłym, osoby przebywające w jednostkach całodobowego pobytu, kobiety ciężarne.  

W 2017 roku odbyła staż w poradni dietetycznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, gdzie przygotowywała zalecenia dietetyczne dla pacjentów onkologicznych, współpracowała z zespołem terapeutycznym i organizowała badania naukowe.

Pracowała w firmie Schär zajmującej się produktami bezglutenowymi, gdzie współpracowała z lekarzami diagnozującymi chorobę oraz prowadziła edukację osób chorych na celiakię o zasadach postępowania dietetycznego w przypadku tej  jednostki chorobowej.

 

 Doktoranci:

Mgr Justyna Jurczewska

 mgr Justyna Janiszewska

e-mail:  justyna.janiszewska@wum.edu.pl

Absolwentka kierunku Dietetyka Wydziału o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku uzyskała tytuł magistra broniąc pracę dyplomową pt.: „Postawy wobec zdrowia i żywienia a kontrola masy ciała pacjentek z chorobą Hashimoto”. W ramach doktoratu prowadzi badania na temat wpływu interwencji dietetycznej na skład ciała, insulinooporność oraz markery metabolizmu tkanki tłuszczowej u pacjentek z zespołem policystycznych jajników.

Autorka 3 publikacji naukowych. W czasie studiów zajmowała się edukacją żywieniową dzieci i młodzieży w wieku licealnym. Główne obszary zainteresowań: żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, dietoterapia zaburzeń płodności oraz zaburzeń endokrynologicznych u kobiet.

Sekretarka:

Mgr Joanna Jamiuk

jjamiuk@wum.edu.pl