• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dietetyka I rok

DIETETYKA

PLAN ZAJĘĆ, doc, 62 KB

Jednostka prowadząca:

ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

Ul. Ciołka 27,

01-445 Warszawa

tel. 22 57 20 931

http://www.zdk.wum.edu.pl

Kierownik: dr hab. Dorota Szostak-Węgierek

Koordynator przedmiotu: dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna – pokój 54 (aneta.czerwonogrodzka@wum.edu.pl)

Forma zaliczenia: testowe

 Regulamin zajęć studenckich:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w seminariach, przygotowanie i złożenie w trakcie zajęć wszystkich wymaganych prac oraz uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia końcowego.

2. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (usprawiedliwiona) na zajęciach seminaryjnych.

3. Przedmiot Dietetyka kończy się zaliczeniem testowym odbywającym się na ostatnich zajęciach seminaryjnych. Student otrzymuje ocenę pozytywną (zaliczenie) po uzyskaniu 65% możliwych do zdobycia punktów.

4. Student jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia seminaryjne z grupą studencką, do której jest przypisany przez dziekanat. Wyjątek stanowią osoby z indywidualnym, ułatwionym tokiem studiów po wcześniejszej konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia.