• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Demografia i epidemiologia żywieniowa

II rok mgr nstac

 

DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA ŻYWIENIOWA

(II rok studia drugiego stopnia niestacjonarne)

 

ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

Ul. Ciołka 27

01-445 Warszawa

Kierownik: dr hab. Dorota Szostak - Węgierek

Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr hab. Dorota Szostak - Węgierek

 

WYKŁADY: 25 (sem. zimowy)

SEMINARIA: 15 (sem. zimowy)

 

FORMA ZALICZENIA: ZALICZENIE

 

PUNKTY ECTS: 3

Zajęcia odbywają się w sali 44

 

 1. Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek; wykład (06.10.2019) niedziela godz. 9.00-12.00

Geneza, cele i zadania epidemiologii  jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Omówienie niezbędnych podstaw epidemiologii ogólnej i demografii. Ustalenie podstawowej terminologii. Definicje, obszar działania, główne cele

Podstawy demografii. Terminologia, źródła danych o ludności, metody badań, współczynniki demograficzne, struktura ludności.

 1. Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek; wykład (13.10.2019) niedziela godz. 9.00-12.00.
  Teoria przejścia demograficznego. Obecna sytuacja demograficzna w Polsce i Europie. Prognozy demograficzne.

Określenie pojęcia i poznanie mierników zdrowia. Zapoznanie z współczynnikami charakteryzującymi stan zdrowia populacji polskiej i europejskiej.  Charakterystyka stanu zdrowia populacji polskiej na tle wskaźników  w innych krajach  europejskich. Zróżnicowanie regionalne, nierówności w zdrowiu, związki z  charakterystyką demograficzną.

 1. Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek; wykład (20.10.2019) niedziela godz. 9.00-12.00. Współczesne normy żywienia, sposoby wykorzystania w ocenie osób indywidualnych i w grupie osób. Możliwości i ograniczenia w interpretacji. Źródła i przyczyny zmienności diety na poziomie osobniczym i w grupie osób. Ocena aktywności fizycznej.

Typy badań wykorzystywane w epidemiologii żywieniowej: badania skriningowe, korelacyjne, kliniczno-kontrolne, kohortowe. Cele stawiane przed nimi i możliwości interpretacyjne.

 1. Dr hab. prof. IMiD Katarzyna Szamotulska; wykład (27.10.2019) niedziela godz. 9.00-12.00.

EBM jako paradygmat osiągania prawdy naukowej.

Planowanie badania epidemiologicznego w zależności od celu, wybór metody, dobór próby, zaplanowanie kwestionariusza.

 1. Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek; wykład (10.11.2019) niedziela godz. 9.00-12.00.

Biologiczne i biochemiczne markery jako wskaźniki spożycia wybranych składników odżywczych. Definicja czynników ryzyka. Kliniczne i subkliniczne objawy niedoborów i nadmiarów  składników odżywczych w diecie.

Epidemiologia przewlekłych chorób dietozależnych, rola czynników żywieniowych w patogenezie, zapobieganiu i leczeniu. Epidemiologia otyłości i innych chorób związanych  z żywnością i żywieniem (choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny). Wieloczynnikowe związki między dietą i chorobą

 1. Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek; wykład (17.11.2019) niedziela godz. 9.00-12.45.

Epidemiologia wybranych nowotworów; związek ryzyka nowotworów ze sposobem żywienia.

Spożycie żywności, energii i składników odżywczych w Polsce. Trendy, zagrożenia, korzystne  i niekorzystne zmiany diety. Związki ze stanem zdrowia, współczynnikami zgonów.

Implikacje całkowitego spożycia energii w analizie wyników badań epidemiologicznych.  Genetyka w analizie wpływu diety na efekty zdrowotne.  Przykłady dużych żywieniowych badań epidemiologicznych.

Rola  epidemiologii żywienia w zdrowiu publicznym. Wykorzystanie wyników badań na rzecz poprawy zdrowia  społeczeństwa: w promocji zdrowia, w prewencji pierwotnej, prewencji wtórnej i prewencji trzeciego stopnia.

 1. Dr hab. Iwona Traczyk; seminarium (24.11.2019) niedziela godz. 8.30-10.45 (2 gr) i 11.00-13.15 (1 gr)

Programy epidemiologiczne  ukierunkowane na badanie związków między dietą i  rozwojem choroby, ze szczególnym uwzględnieniem  skutecznych programów interwencyjnych realizowanych w kraju i na świecie. Osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu epidemiologii i ich wpływ na historię czynników determinujących stan zdrowia społeczeństw. System zbierania danych epidemiologicznych w kraju, przyszłe kierunki badań,  użyteczne  adresy www.

 1. Dr hab. Iwona Traczyk; seminarium (01.12.2019) niedziela godz. 8.30-10.45 (gr. 2) 11.00-13.15 (gr. 1)

Metody oceny spożycia żywności – zastosowanie, wady i zalety. Indeks zdrowego żywienia. Zastosowanie. Obliczanie indeksu zdrowego żywienia na podstawie danych o spożyciu żywności.  

 1. Dr hab. Iwona Traczyk; seminarium (8.12.2019) niedziela godz. 8.30-10.45 (gr. 2) 11.00-13.15 (gr. 1)

Antropometryczne metody oceny stanu odżywienia.

Metoda bilansów żywności i metoda badania budżetów gospodarstw domowych.

10. Dr hab. Iwona Traczyk; seminarium (15.12.2019) niedziela godz. 8.30-10.45 (gr. 2) 11.00-13.15 (gr. 1)

Krytyczna ocena danych o spożyciu energii. Ocena niedoszacowania wartości energetycznej wywiadów żywieniowych.

Obliczanie wydatku energetycznego. Walidacja danych o spożyciu żywności w badaniach epidemiologicznych.

 1. Dr hab. Iwona Traczyk; seminarium (22.12.2019) niedziela godz. 8.30-10.45 (gr. 2) 11.00-13.15 (gr. 1)

Standaryzacja  badań  sposobu żywienia. Zastosowanie programu komputerowego „Dieta 6” do obliczenia wartości energetycznej i odżywczej diet. Omówienie zasady działania programu. Ocena sposobu żywienia na poziomie indywidualnym i populacyjnym z  zastosowaniem  norm żywienia człowieka dla różnych grup ludności metodą prawdopodobieństwa i punktu odcięcia.

 

Zaliczenie

 

LITERATURA:

Literatura obowiązkowa:

 1. Jędrychowski W. Podstawy epidemiologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2002, wyd.6
 2. Normy żywienia dla populacji Polski. Red. Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia 2017
 3. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A., Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wyd.Lek. PZWL,2010.
 4. Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. (red. Gronowska-Senger A.), Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013
 5. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (red. Bogdan Wojtyniak, Paweł Goryński). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

 1. Willet W., Nutritional Epidemiology. Oxford Univ. Press. 2013
 2. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press 2005.